فصل دهم - خانه ما، کلیسای ما : زندگی در غربت - قسمت چهارم