دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  خدا کیست؟

بر طبق یوحنا ۲۴:۴ خدا کیست؟

بحث
12 نظرات