دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  گناه

چه چیز سبب گناه آدم و حوا شد؟

بحث
6 نظرات