دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  صلیب و گناه

قربانی شدن مسیح بر روی صلیب چه مفهومی برای ما دارد؟

بحث
8 نظرات