صلیب و گناه

قربانی شدن مسیح بر روی صلیب چه مفهومی برای ما دارد؟

بحث

8 نظرات