دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  عیسی مسیح کیست؟

القاب های عیسی مسیح را ذکر کنید؟

بحث
2 نظرات