دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  تثلیث

اینکه هر شخص در تثلیث خدای کامل است را توضیح دهید؟

بحث
2 نظرات