تثلیث

اینکه هر شخص در تثلیث خدای کامل است را توضیح دهید؟

بحث

2 نظرات