دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  شیطان

بر طبق مکاشفه ۱۲:۹ شیطان کیست؟

بحث
4 نظرات