دروس قبلی کامل کنید و ادامه دهید  

  کتابمقدس

چرا باید کلام خدا اساس زندگی مسیحی ما باشد؟

بحث
3 نظرات