بنیاد ایمان مسیحی - قسمت سوم - گناهکار کیست و عواقب گناه چیست؟

درس‌ سوم

گناهکار کیست و عواقب گناه چیست؟ 

براساس کلام خدا همه گناهکار محسوب می گردند، حتی من و شما!


با اين‌ تعريف‌ در روميان‌ 3 :23 مي‌بينيم‌ كه‌ همه‌ گناه‌ كرده‌اند و كسي‌ از گناه‌ مُبرا نيست‌.

مزمور 53: 3؛ همه گمراه گشته‌اند، و با هم فاسد شده‌اند! نیکوکاری نیست، حتی یکی!


 افسسيان‌ 4 :25ـ32؛ از دروغ روی برتافته، هر یک با همسایۀ خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه، اعضای یکدیگریم. خشمگین باشید، اما گناه مکنید. مگذارید روزتان در خشم به سر رسد، و ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به کار مشغول شود، و با دستهای خود کاری سودمند انجام دهد، تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد. دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به‌تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده، شنوندگان را فیض رساند. روح قدّوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده‌اید، غمگین مسازید. هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان‌گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.


افسسیان 5 :3ـ10؛ مبادا که در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایستۀ مقدسین نیست. گفتار زشت و بیهوده‌گویی و سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست؛ به جای آن باید شکرگزاری کرد. زیرا یقین بدانید که هیچ بی‌عفت یا ناپاک یا شهوت پرست، که همان بت‌پرست باشد، در پادشاهی مسیح و خدا نصیبی ندارد. مگذارید کسی شما را با سخنان پوچ بفریبد، زیرا به‌خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود. پس با آنها شریک مشوید. شما زمانی تاریکی بودید، امّا اکنون در خداوندْ نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید. زیرا ثمرۀ نور، در هر گونه نیکویی، پارسایی و راستی است .بسنجید که مایۀ خشنودی خداوند چیست. 


عواقب گناه چیست؟

کلام خدا بوضوح در رومیان 6: 23 تأکید می کند که؛ مزد گناه مرگ است!


گناه عواقبی هم اکنون در زندگی ما دربر خواهد داشت؛

مرگ روحانی و جسمی، که تا ابد بر شخص گناهکار خواهد بود. ناآرامی، ناامیدی، خشم خدا، کوری روحانی!چگونه می توان از گناه رهائی یافت؟

  هر گاه از گناهان خود توبه کنیم و مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم گناهانمان بخشیده   می شود و ما از اسارت گناه آزاد می شویم.

رومیان 10: 9 و 10؛ اگر به زبان خود اعتراف کنی «عیسی خداوند است» و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت .زیرا در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می‌شود، و با زبان است که اعتراف می‌کند و نجات می‌یابد.تكليف‌ براي‌ شاگرد 

 ***********

 1) حداكثر در ده‌ خط‌ درمورد منشاء و مفهوم‌ گناه‌ توضيح‌ دهيد.


بحث

0 نظرات