بنیاد ایمان مسیحی - قسمت نوزدهم - چرا ایمان ما باید فعال باشد؟