هفت قدم به سوی آزادی

مربی شما


Kathayoon
Kathayoon
من کتایون هستم مدت ۲۰ سال است که به مسیح ایمان اورده ام و مدت ۶ سال تدریس کتاب مقدسی داشتم و الان به مدت ۲۰ سال است در قسمت پرستش در کلیسا خدمت میکنم و به مدت ۱۰ سال است که در کلیسا بعنوان مشایخ خدمت میکنم .

برنامه درسی کلاس


  هفت قدم به سوی آزادی
قابل دسترسی در روزها
روزها پس از ثبت نام

سوالات متداول


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

در حال حاضر آغاز شده است!